Back to Roots

Povratak Korijenima

Back to Roots ©

Program for Istrian County - With proven results - Scientifically proven*

Back to Roots: Depression, Social Alienation, and Mental Health Prevention through Nature Retreats and Team Therapy

The "Back to Roots" project aims to provide support to children and youth facing depression, social alienation, and other mental health conditions. Particularly, we emphasise the importance of preventing mental health conditions tendencies, considering the alarming 75% increase of such cases in the past year within the Istrian County. Through specially designed multi-day nature retreats, team activities, and self-acceptance practices, this project will assist children and youth in confronting their challenges, adopting a positive self-attitude, developing coping skills, and strengthening their emotional resilience.


Project Objectives:


Project Activities:


Expected Outcomes:


By combining the natural environment, therapeutic support, and skill development to overcome mental challenges, the "Back to Roots" Project will provide essential assistance to children and youth in their journey towards empowerment, healing, and connection with themselves, nature, and others. This project will empower them to build a strong foundation for their mental well-being in the face of future life challenges.

This project has been implemented multiple times in North Italy by the activity organizer ExtremeSurvive and has shown incredible results.

Project Leaders: Chieff Instructor Boris Stermotić

WHEN

WHERE

WHAT

Psychology of survival, modern and primitive methods of fire lighting, selection and shelter building, finding and filtering water, hunting through the traps, use of knife and tools, navigation and direction finding, tracking and animal identification, signalling methods, hypothermia first aid, survival kits, plants gathering are some of the knowledge mastered during this course.For more details about this course like costs, data, reservations and to obtain obligatory equipment list, please contact by mail on info@extremesurvive.com
Wilderness therapy is a subset of adventure-based therapy, which in turn is under the Outdoor Behavioral Healthcare Industry. It is the use of experiential education, individual and group therapy in a wilderness setting to treat clients with a range of emotional, developmental and relational struggles.The industry reports many teens in wilderness programs report the experience as being positive, beneficial, and enjoyable.They claim youth learn independence, patience, assertiveness, self-reliance, and maturity. Outcome studies have been completed and the industry reports they show continued improvement in behaviour one year after attending wilderness therapy.
* The Effect of Wilderness Therapy on Adolescents’ Cognitive Autonomy and Self-efficacy: Results of a Non-randomized Trial studyEffects of nature-based intervention in the treatment of depression: A multi-center, randomized controlled trial studyEffects of Wilderness Adventure Program on Body Composition and Mental Health of Adolescents studyA MetA-AnAlysis of the effects of Wilderness therApy on delinquent BehAviors AMong youth studyWilderness adventure therapy effects on the mental health of youth participants studyUNH Research Finds Wilderness Therapy More Effective and Less Expensive studyWilderness Therapy Programs: A Systematic Review of Research studyCan wilderness therapy really improve health and well-being? Here's what the research says textWhy Wilderness Therapy Works textTherapy gone wild text

Povratak Korijenima ©

Program osmišljen za Istarsku Županiju - S potvrđenim rezultatima - Znanstveno dokazan*

Povratak korijenima: Prevencija depresije, socijalne otuđenosti i psihičkih stanja kroz boravak u prirodi i terapiju timskim radom

Projekt "Povratak korijenima" ima za svrhu pružiti podršku djeci i mladima koji se suočavaju s depresijom, socijalnom otuđenošću i drugim psihičkim stanjima. Posebno želimo istaknuti važnost sprječavanja sklonosti mentalnim zdravstvenim stanjima obzirom na porast od 75% takvih slučajeva samo u protekloj godini unutar Istarske Županije. Kroz posebno osmišljene programe višednevnog boravka u prirodi, timskog rada i rad na samoprihvaćanju, ovaj projekt će pomoći djeci i mladima da se suoče s vlastitim izazovima, usvoje pozitivan odnos prema sebi, razviju vještine za suočavanje i ojačaju svoju emocionalnu otpornost.


Ciljevi projekta:


Aktivnosti projekta:


Očekivani rezultati:


Kombinirajući prirodno okruženje, terapeutsku podršku te razvoj vještina za prevladavanje psihičkih izazova, Projekt "Povratak korijenima" pružit će im neophodnu podršku u procesu osnaživanja, ozdravljenja te povezivanja sa samima sobom, prirodom i drugima. Ovaj projekt omogućit će mladima i dijeci da izgrade čvrste temelje za svoje mentalno zdravlje u budućim izazovima života.

Ovaj projekt je više puta proveden na sjeveru Italije od strane organizatora aktivnosti ExtremeSurvive i pokazao je izvanredne rezultate. 

Voditelji projekta: Glavi Instruktor Boris Stermotić

KADA

GDJE

ŠTO


Psihologija preživljavanja, suvremene i primitivne metode paljenja vatre, odabir i izgradnja skloništa, pronalaženje i filtriranje vode, lov putem zamki, uporaba noža i alata, navigacija i orijentacija, praćenje i identifikacija životinja, metode signalizacije, prva pomoć za hipotermiju, oprema za preživljavanje, skupljanje biljaka samo su neka od znanja koja se usvajaju tijekom ovog tečaja.Za više detalja o ovom tečaju kao što su troškovi, datumi, rezervacije i dobivanje obavezne liste opreme, molimo kontaktirajte putem e-maila na info@extremesurvive.com.
Terapija u divljini je podskup terapije bazirane na avanturi, koja je pak pod industrijom bihevioralne zdravstvene zaštite na otvorenom. To je korištenje iskustvenog obrazovanja, individualne i grupne terapije u okruženju divljine za liječenje klijenata s nizom emocionalnih, razvojnih i relacijskih problema. Industrija izvještava da mnogi tinejdžeri u programima divljine izvješćuju o iskustvu kao pozitivnom, korisnom i ugodnom. Tvrde da se mladi uče neovisnosti, strpljenju, asertivnosti, samopouzdanju i zrelosti. Studije ishoda su dovršene i industrijska izvješća pokazuju kontinuirano poboljšanje ponašanja godinu dana nakon pohađanja terapije u divljini.
* Učinak terapije divljine na kognitivnu autonomiju i samopouzdanje adolescenata: Rezultati istraživanja ne-randomiziranog pokusa studijaUčinci intervencije temeljene na prirodi u liječenju depresije: Studija višesredišnjeg, randomiziranog kontroliranog ispitivanja studijaUčinci programa divlje avanture na tjelesni sastav i mentalno zdravlje adolescenata: Istraživanje studijaIstraživanje na UNH-u pokazuje da je terapija u divljini učinkovitija i jeftinija opcija studijaMeta-analiza učinaka terapije divljine na delinkventno ponašanje među mladima studijaUčinci terapije avanturom u divljini na mentalno zdravlje sudionika mladih studijaProgrami terapije u divljini: Sistematski pregled istraživanja studijaMože li terapija u divljini stvarno poboljšati zdravlje i blagostanje? Tekst temeljen na istraživanjima tekstTerapija koja se rasplamsala u divljini tekstZašto terapija u divljini djeluje? tekst
Raste broj suicida u Istri: Otkrivamo koliko si je osoba u dvije pandemijske godine oduzelo život te koliko je bilo suicida u prvim mjesecima ove godine tekst Strašni podaci o mentalnom zdravlju mladih, gotovo 300 posto više pokušaja samoubojstava djece: "Situacija je katastrofalna na svim razinama" tekstPsihijatri upozoravaju na porast depresivnih misli, pokušaja suicida i samoozljeđivanja kod mladih tekstSve više djece ima poteškoća u razvoju govora, ali i ponašanju.Pulskim osnovnim školama treba više od 100 asistenata tekst